"הנחת סלב"? אין הנחות ברשות המיסים


ביום 17.12.2015 התפרסם בכלי התקשורת, כי דוגמנית העל, בר רפאלי ואמה, נחקרו שעות ארוכות בשל חשד, לכאורה, לביצוע של עבירות מס פליליות ועבירות על פקודת מס הכנסה, תוך שגב' רפאלי לא דיווחה על "הנחות סלב", כאלה ואחרות, אותן קבלה במהלך עיסוקה כדוגמנית. בטרם נתייחס להליך בו נקטה רשות המיסים כנגד הגב' רפאלי, נקדים ונסביר על מה "המהומה", קרי: מהי "הנחת סלב" ומדוע הנחה זו, לשיטת רשות המיסים, חייבת בדיווח ותשלום מס?

חובת דיווח על תקבול ותשלום מס.

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, תקנות ניהול ספרים והפסיקה הרווחת, ככלל תקבול שקבל אדם, בין במישרין, בין בעקיפין, בין בכסף ובין בשווה כסף, במסגרת עיסוקו, מהווה הכנסה בידי המקבל, וכפועל יוצא על המקבל חלה חובת דיווח לרשויות המס על התקבול אותו קבל. בהתחשב באמור לעיל, הנחת סלב הניתנת, אגב פרסום מוצר מסוים, נחשבת, בעקיפין, כתמורה עבור מתן שירותי פרסום, וכפועל יוצא חלה חובה לדווח לרשויות המס על הכנסה זו ולשלם עליה מס, במידת הצורך.

דיווח על הכנסה בגובה ההנחה כמו כן, ההכנסה עליה יש לדווח במסגרת הנחת סלב, הינה בשווי השוק של ההנחה / ההטבה אותה קיבל אותו סלב. לדוגמה, חולצה הנמכרת במחיר של 300 ₪ הניתנת לסלב בהנחה של 50% או ניתנת לו ללא עלות במטרה שאותו ידוען יפרסם את החולצה, מחייבת את אותו ידוען המקבל את החולצה לדווח על הכנסה בגובה ההנחה / ההטבה שקיבל. זאת, משום שמדובר בתמורה בשווה כסף עבור שירותי פרסום. יצוין, כי היות שהנחת הסלב מהווה הכנסה בידי מקבל ההנחה, קיימת דרישה לדווח ולשלם על הנחה זו מס הכנסה, מס ערך מוסף ובמקרים מסוימים גם ביטוח לאומי.

חובת הדיווח חלה גם על נותן ההנחה במאמר מוסגר יצוין, כי גם מעניק ההנחה נדרש לדווח על ההנחה לרשויות המס. שכן, הוצאת מלאי שלא בתמורה מלאה ו/או ללא תמורה כלל (כמו מתנה), תראה לרשות המיסים כהכנסה רעיונית, בשווי שוק, ועל מעניק ההנחה לשלם מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי על אותה ההנחה שהעניק.

האם הרשות נצלה את העובדה שמדובר באישיות מפורסמת מאוד? לגבי ההליך בו נקטה רשות המיסים במקרה של הגב' רפאלי, נראה, כי הרשות "נצלה" את העובדה, כי מדובר באישיות מפורסמת בקנה מידה בינלאומי, וזאת כדי להפגין עוצמה וסיקור תקשורתי נרחב. על אף שרשות המסים פעלה בהתאם להוראות הדין, לדעת הח"מ, על רשות המסים היה לפעול בדרך של ביקורת – הליכי שומה אזרחיים בלבד ולא בדרך של הליך פלילי כפי שנקטה.

הליך פלילי, הליך אזרחי ומה שביניהם הדברים יתבהרו בהמשך, והח"מ סבור, כי רשות המסים תזנח את ההליך הפלילי בשל הקושי רב מצד המדינה בהוכחת היסוד הנפשי הנדרש להרשעה בהליך פלילי במקרה זה של הנחת סלב.

כמו כן, לגבי הליך אזרחי, הח"מ לא משוכנע שיש לרשות המסים "קייס", שכן לא בהכרח כל הנחת סלב פירושה הנחה אגב מתן שירותי פרסום. יצוין, כי "מתנה", למשל, היא סוג של תקבול שאינו נחשב לתמורה ו/או להכנסה החייבת בדיווח ו/או בתשלום מס. על כן, מקום בו בר רפאלי תוכיח שקבלה מוצר מסוים כמתנה ולא כתקבול אגב מתן שירותי פרסום, מתנה זו לא תחשב לתמורה אגב שירותי פרסום. מתנה זו אינה חייבת במס, ורשות המסים היא זו שתצטרך להוכיח שמדובר בהנחת הסלב ולא במתנה.

#רשותהמיסים #הנחותמס #הנחתסלב